ข้อมูลพ่อครู-แม่ครูภูมิปัญญา


ยกเลิก
แสดงแบบรายการ แสดงแบบแผนที่

ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งสิ้น 58 รายการ

พ่อครูดิเรก สิทธิการ ภูมิปัญญา คัวเงิน
แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล ภูมิปัญญา จักสานและงานไม้ไผ่
แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสี ภูมิปัญญา เครื่องสักการะล้านนา
แม่ครูจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ ภูมิปัญญา หมอเมือง
พ่อครูเกื้อกูล กาญจนเสมา ภูมิปัญญา วาดร่ม/วาดภาพล้านนา
แม่ครูอุษา ศรีสุวรรณ ภูมิปัญญา เครื่องหอมล้านนา
แม่ครูฤดี สืบคำเปียง (อุ้ยดี) ภูมิปัญญา ปั้นน้ำต้น
พ่อครูมนตรี ทิพย์อุ่น ภูมิปัญญา เคี่ยนไม้
พ่อครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ ภูมิปัญญา ปั้นน้ำต้น
แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน ภูมิปัญญา คัวฮักคัวหาง (เครื่องเขิน)
พ่อครูเพชร วิริยะ ภูมิปัญญา แกะไม้
พ่อครูนพดล คำมูล ภูมิปัญญา พิธีกรรมล้านนา เครื่องประกอบพิธีกรรมล้านนา
แม่ครูศรีเกตุ ขยัน ภูมิปัญญา งานจักสานและงานไม้ไผ่
พ่อครูอานนท์ ไชยรัตน์ ภูมิปัญญา กลองล้านนา
แม่ครูแววดาว ศิริสุข ภูมิปัญญา ฟ้อนล้านนา / ล้านนาร่วมสมัย / ฟ้อนเพื่อฟื้นฟูจิตใจและร่างกาย
พ่อครูประสงค์ แสงงาม ภูมิปัญญา องค์ความรู้การจัดตกแต่งแบบล้านนา
พ่อครูศรัณ สุวรรณโชติ ภูมิปัญญา ฟ้อนเจิงล้านนาและเจิงเพื่อสุขภาพ
พ่อครูพรชัย ตุ้ยดง ภูมิปัญญา ศาสตราวุธ
พ่อครูปี สุวรรณ์ ภูมิปัญญา จักสาและของเล่นพื้นบ้าน
แม่ครูแดง พรหมเย็น(แม่ลูน) ภูมิปัญญา จักสานและของเล่นพื้นเมือง
พ่อครูจักรพันธ์ ชัยแปง ภูมิปัญญา งานหัตถธรรมพื้นบ้าน โคม ตุง ล้านนา
แม่ครูดวงนภา วงศ์เผ่ ภูมิปัญญา คัวตอง ดอกไม้ไหว
พ่อครูสุวัตน์ วรรณขันธ์ ภูมิปัญญา หัตถกรรมร่มโบราณ(จ้องแดง)
แม่ครูมะลิวัลย์ สนธิ ภูมิปัญญา ซอพื้นบ้านล้านนา
แม่ครูทองสุข แก้วสมุทร์ ภูมิปัญญา จักสาน
แม่ครูวันเพ็ญ ทนันไชย ภูมิปัญญา เครื่องเขินจากไม้ไผ่ขด
พ่อครูสุดใจ ปาวิชัย ภูมิปัญญา ภาษาล้านนาเบื่องต้น
แม่ครูสุพันธ์ ฉิมดี ภูมิปัญญา อาหารล้านนา
พ่อครูสมศักดิ์ บุญตันจีน ภูมิปัญญา เขียนร่ม